ระบบให้น้ำอัตโนมัติ

ระบบให้น้ำอัตโนมัติ
การเกษตรของไทยในยุคที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้แรงงานคนทำงานร่วมกับเครื่องจักรทางการเกษตรแบบทั่วไปที่ยังมีความล้าหลัง ใช้แรงงานในเกือบทุกขั้นตอน การจัดการเรื่องน้ำ ยังใช้การคาดคะเนที่ไม่มีความแน่นอน อาศัยสารเคมีเพื่อช่วยทุ่นแรง โดยทิ้งสารตกค้างไว้ในดิน ทำให้ผลผลิตมีการปนเปื้อนสารเคมีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทางบริษัทได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและได้พยายามออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาคการเกษตรในภาพรวมทั้งหมด โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดการน้ำเป็นหลัก เพราะการใช้น้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่นการให้น้ำที่มากเกินไปจนเอ่อล้นออกนอกบริเวณที่ต้องการ ทำให้วัชพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี จนต้องแก้ปัญหาด้วยการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืช ทำให้เกิดสารตกค้างในดินที่พืชดูดซึมเข้าไปในลำต้น เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และหากน้ำที่ให้เกินความต้องการทำให้ดินชื้นตลอดเวลาก็เป็นอีกสาเหตุทำให้เกิดโรคพืช และการระบาดของแมลงศัตรูพืช จึงเริ่มมีการให้น้ำแบบอัตโนมัติโดยใช้การตั้งเวลา แต่การให้น้ำแบบนี้เป็นการให้น้ำที่ไม่มีความแน่นอนเนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความผันผวน ฝนตกไม่ตรงตามฤดู อากาศที่แปรปรวนทำให้ค่าความชื้นในอากาศไม่มีความแน่นอน หากเครื่องตั้งเวลาจ่ายน้ำในช่วงอากาศชื้นก็ทำให้ปริมาณน้ำที่จ่ายออกมาเกินความต้องการของพืช ส่งผลให้เกิดโรคพืชและแมลงรบกวน ทั้งการดูดซึมสารอาหารยังไม่มีประสิทธิภาพ การเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ หากตั้งเวลาน้อยเกินในช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงหรืออากาศแห้งแล้งกว่าปกติ น้ำที่จ่ายไม่มีความเพียงพออาจทำให้พืชที่ปลูกเหี่ยวเฉาหรืออาจตายได้
ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ จึงได้พัฒนาการให้น้ำโดยการตรวจเช็คค่าความชื้นในดิน โดยการผลิตเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และยังทนสภาพความเป็นกรดด่างในดินที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่าในการลงทุนของเกษตรกร ส่วนการให้น้ำควบคุมโดยการนำค่าความชื้นจากเซนเซอร์ไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลความชื้นที่พืชต้องการ แล้วสั่งให้วาล์วจ่ายน้ำให้พอดีกับความต้องการของพืช ส่วนข้อมูลต่างๆที่เก็บได้จะถูกส่งไปเก็บไว้บนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย เรียกดูได้แบบเรียลไทม์ และข้อมูลที่ได้เก็บไว้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่นการนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุโรคพืช คำนวณระยะเวลาการเก็บเกี่ยว หรือหาค่าความเจริญเติบโตของต้นพืชได้แม่นยำยิ่งขึ้น
AgroX Pro ชุดอุปกรณ์sensor smart farm โดยคนไทยเพื่อเกษตกรไทย

การติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์ จะมีการสื่อสาร2เเบบ

ทางบริษัท Davin Technoloy เลือกใช้เเบบ mesh network

mesh network เป็นการสื่อสารของอุปกรณ์ที่สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นทอดๆ ถ้าอุปกรณ์ชุดใดดับ ข้อมูลก็จะส่งไปยังอีกชุดอุปกรณ์ โดยการส่งข้อมูลจะไม่ขาดตอน

ข้อมูลทุกข้อมูลจะถูกเก็บบนฐานข้อมูล การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่งไปยังgate way ชุอข้อมูลทุกข้อมูลจะมีการเข้ารหัส

อุปกรณ์วัดความชื้นในดิน จะมี 2 เเบบ
การวัดความชื้นในดินเเบบการนำไฟฟ้า ข้อเสีย ไม่มีความเเม่นยำ ไม่สามารถใช้กับดินเปรี้ยวหรือดินเค็ม

การวัดความชื้นในดินเเบบประจุไฟฟ้า ข้อดี มีความเเม่นยำสูง สามารถใช้กับดินทุกชนิด

อุปกรณ์วัดความชื้นในดินของ บริษัท


สอบถามข้อมูล IoT Smart Farm เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 053-354176
Mobile : 0802962895
Line ID : nd1869

Facebook : https://www.facebook.com/R3solarcell
https://www.facebook.com/davin.technology

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClVZO93nx5oxz0285N4-RIQ

Website : https://www.davin.tech/

R3 SOLAR CELL รับติดตั้งโซล่าเซลล์