สมาร์ทฟาร์ม IoT ไร่อ้อย จังหวัดสุพรรณบุรี

สมาร์ทฟาร์ม IoT ไร่อ้อย จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบที่ติดตั้งประกอบด้วย

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ + กับดักเเมลง + กล้องถ่ายภาพการเจริญเติบโตของต้นอ้อย

ระบบให้น้ำเเม่นยำ อัตโนมัติ
ตั้งค่าระดับความชื้นในดิน สั่งการทางไกลให้วาล์ว เปิด-ปิด หรือสั่งเปิด-ปิด วาล์วผ่าน เเอปพลิเคชั่น ใช้พลังงานจากเเผงโซล่าเซลล์

ระบบประกอบด้วย Gate Way คือ อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล จากNode Soil เเละ Node Valve ส่งค่าที่ได้ขึ้นระบบ Cloud

Node Soil คือ ชุดอุปกรณ์ วัดค่าความชื้นในดิน สื่อสารกับ Gate Way เเละ Node Valve

Node Valve คือ ชุดอุปกรณ์เปิด-ปิด มอเตอร์วาล์ว ขนาด 2 นิ้ว ใช้พลังงานจากเเผงโซล่าเซลล์

แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการควบคุม