โซล่าเซลล์ IoT สมาร์ทฟาร์ม เกษตรอัจฉริยะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์IoT

โซล่าเซลล์ IoT สมาร์ทฟาร์ม
การเกษตรอัจฉริยะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์IoT เริ่มมีการใช้งานในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากเเผงโซล่าเซลล์มีราคาลดลง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเกษตร การใช้ AI ควบคุมผลผลิตของพืชเพื่อตอบสนองต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรกรมักควบคุมการไหลของน้ำไปยังพืชผลขึ้นอยู่กับความต้องการของพืช ความต้องการดังกล่าวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบความชื้นในดินช่วงเวลาของวันและสุขภาพของพืช การให้น้ำมากเกินไปหรือไม่เพียงพออาจทำให้พืชได้ผลผลิตต่ำ การขาดแคลนน้ำเป็นเรื่องร้ายแรง
การทำงานของระบบ การควบคุมการให้น้ำ การตัดสินใจและการควบคุมโดยใช้อุณหภูมิโดยรอบความชื้นในดิน นอกจากนี้ยังใช้เเผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์สนับสนุนการทำงานแบบสแตนด์อะโลนของชุดเซนเซอร์เอง เเละระบบโซล่าปั๊ม