Smart Farmers เกษตรอัจฉริยะยุคใหม่ ทางเลือกเกษตรกรยุคไอที

แนวคิดของ Smart farming สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแนวคิดนี้เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงในมิติของการผลิตและการตลาด

SOLAR CELL

21 ตุลาคม 2562

ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) เพื่อยกระดับราคาที่เกษตรกรจะได้รับกับระบบเกษตรกรรมในอนาคต

เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการซื้อขายและการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร

SOLAR CELL

21 ตุลาคม 2562