IoT เกษตรอัจริยะ หรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

ในปัจจุบัน IoT ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพโดย ใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของคำว่า เกษตรอัจริยะ หรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

ระบบให้น้ำอัจฉริยะในนาข้าว
ระบบให้น้ำอัจฉริยะในนาข้าว

การนำระบบIoTมาใช้ในการให้น้ำ ระบบประกอบด้วย
1.Node เป็นสถานีย่อย ทำการตรวจวัดสภาพความชื้นในดิน ระดับน้ำในดินหรือผิวดิน ส่งค่าที่ทำการวัดได้ไยังBase ข้อมูลส่งผ่านระบบ LoRa
2.Base เป็นสถานีหลักที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจสั่งเปิด-ปิดปั๊ฒน้ำในการจ่ายน้ำ ข้อมูลส่งผ่านระบบ NB-IoT
3.Cloud ระบบเก็บรวบรวมฐานข้อมูลที่ได้จากBase
4.Dash Board เเสดงค่าการทำงานทั้งระบบ เราสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้