IoT Smart Farm

ระบบการทําการเกษตรแม่นยํา (precision farming system) คือกลยุทธ์สําคัญที่จะทําให้ระบบเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming system) เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย ระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นการทําการเกษตร
บนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ฟาร์ม และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการวางแผนบริหารจัดการปัจจัยการผลิต
ได้อย่างแม่นยําและมีความคุ้มค่า โดยในปัจจุบันอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทางการเกษตรต่างๆถูกใช้งานในกลุ่มเฉพาะ
ฟาร์มใหญ่ๆหรือฟาร์มที่มีเงินลงทุนสูง เนื่องจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทางการเกษตรเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่ต้องนําเข้า
จากต่างประเทศและมีราคาแพง อีกทั้งการเข้ามาของเทคโนโลยี IoT ที่สามารถส่งข้อมูลต่างๆในฟาร์มขึ้นมา
ประมวลผลบนระบบคลาวด์และสั่งการทํางานย้อนกลับมาที่ฟาร์ม ซึ่งข้อมูลกิจกรรมต่างๆในฟาร์มจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของประเทศเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงด้านข้อมูลการเกษตรระดับประเทศมาก ดังนั้น
เซนเซอร์ทางการเกษตรที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อสนับสนุนระบบการทําเกษตรแบบแม่นยํา และฟาร์มอัจฉริยะจึง
เป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านการเกษตรที่สําคัญๆในทุกมิติและจะเป็นฐานข้อมูลสําคัญให้กับ
ประเทศ (National Agriculture Big Data)
ในการนี้ทางบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาระบบอุปกรณ์ IoT เซ็นเซอร์สําหรับการตรวจวัดค่าปริมาณ
ความชื้นในดิน ปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และระบบตัดสินใจสําหรับการจ่ายน้ําแบบแม่นยํา
สําหรับสนับสนุนระบบการทําการเกษตรแบบแม่นยํา และฟาร์มอัจฉริยะที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและบริบทของพื้นที่ชุมชนภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง จากการนําระบบอุปกรณ์ต่างๆไปให้เกษตรกร
ใช้งานจริง พบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้จากผลการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าความคุ้มค่าของการใช้ระบบ IoT เพื่อจัดการน้ําในฟาร์มแบบแม่นยําอัตโนมัติ
พบว่า สามารถทําให้เกษตรกรลดต้นทุนและสร้างรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อไร่ต่อปีหรือคิด
เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 225% ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนที่เร็วมากคือระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยไม่เกิน 1.5 ปี

5
ระบบ IoT เพื่อจัดการน้ําในฟาร์มแบบแม่นยําอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมการให้น้ําแบบ
ไร้สาย ด้วยการรักษาระดับปริมาณความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available water) ด้วยการควบคุมการทํางาน
ของวาล์วและปั๊มน้ําสําหรับการจ่ายน้ําไปในแปลงการเพาะปลูกอย่างแม่นยํา อัตโนมัติใช้พลังงานต่ําจาก
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6 หรือ 12 โวลต์ ติดตั้งและทํางานได้ทุกสภาพภูมิประเทศ สามารถลดการใช้
แรงงานคน ลดปริมาณการใช้น้ํา และลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยระบบอุปกรณ์สามารถใช้งานได้กับพืชทุกชนิด
ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณผ่านสัญญาณ Zigbee (IEEE
802.15.4) ไปยังวาล์วเปิดปิดน้ําและควบคุมการทํางานของปั๊มน้ํา ระบบสามารถวิเคราะห์และถ่ายทอดคําสั่งให้จ่าย
น้ําได้แบบเจาะจงเฉพาะพื้นที่ ไม่จําเป็นต้องให้น้ําไปพร้อมกันทั่วทั้งแปลงใหญ่ ดังนั้นการ บูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูก ผลผลิต และคุณภาพของผลิตผล โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้าน
การเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อช่วยการ
ตัดสินใจ ปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ นอกจากระบบ IoT เพื่อจัดการน้ําใน
ฟาร์มแบบแม่นยําอัตโนมัติที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์