สถานีฐาน (Gate Way) สำหรับระบบน้ำ IoT อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานีฐาน (Gate Way) สำหรับระบบน้ำ IoT อัตโนมัติ
Gateway – สถานีหลัก


รับและส่งข้อมูลจากระบบทั้งหมดข้ึน Cloud โดย 1 สถานีหลัก รองรับการเช่ือมต่อได้หลายสถานีย่อยด้วยระบบ Mesh Network
รายละเอียดอปุรณ์
 โมดูลเช่ือมต่อ Internet 3G/4G
 โมดูลส่งข้อมูลระหว่างสถานี Zigbee 3 ระยะทางการ รับ-ส่ง ประมาณ 1.2 Km เมื่อไม่มีวัตถุบดบัง
 แบตเตอรี่ ลิเธียมฟอสเฟต (LiFePO4) 3.3 v 5000mAh x2
 ระดับ ในการกันน้ำ IP 65
 อุณหภูมิการใช้งาน0-70องศาเซลเซียส
 ขนาดกล่อง(กว้างxยาวxสูง)30x42x16เซนติเมตร