เเผงโซล่าเซลล์ 310วัตต์ 320วัตต์ มอก.

6,000.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เเผงโซล่าเซลล์ 310วัตต์ 320วัตต์ มอก.

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ)
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline Silicon ต้องมีพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุต สูงสุดไม่น้อยกว่า 310 วัตต์ (WP) ต่อแผง ที่เงื่อนไขทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Conditions: STC) ความเข้มของแสงอาทิตย์ (Irradiance Condition) 1,000 W/m2 อุณหภูมิแสงอาทิตย์ 25 องศาเซลเซียส
2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1843-2553 หรือเทียบเท่า
3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
4. เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีสายการผลิตประกอบการผลิตเชื่อมต่อกันเป็นวงจรในประเทศไทย โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว ต้องมีการผ่านกระบวนการผลิตที่มีการประกอบเชื่อมต่อวงจรและเคลือบสารป้องกันความชื้นตามกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานประกอบกันเป็นแผงเซลล์แงอาทิตย์สำเร็จรูปแล้วในประเทศไทย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.2580 เล่ม 1– 2555 โดยแนบหลักฐานหรือใบรับรองแสดงชัดเจน
5. โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO9001 : 2015 และ ISO14001 : 2015
6. โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 72 สำหรับโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
7. แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ทุกเซลล์ ต้องไม่มีรอยด่าง อันเนื่องมาจากการบกพร่องในการผลิต
8. ต้องมีกรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่แข็งแรง ไม่เป็นสนิมและทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศได้ดี
9. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี (Product Warranty) และรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้าจะไม่น้อยกว่า 80% (Linear Performance Warranty) ในช่วงเวลา 25 ปี