โรงเรือนอัจฉริยะ (smart greenhouses)

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรือนอัจฉริยะ (smart greenhouses) คือ โรงเรือนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการเกษตร
โรงเรือนอัจฉริยะข้อดี คือ
– ลดต้นทุนด้ารเเรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปุ๋ย
– สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี
– ลดการใช้สารเคมี
– เพิ่มผลผลิต