on grid ระบบออนกริด10 กิโลวัตต์

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

on grid ระบบออนกริด10 กิโลวัตต์
โซล่าเซลล์ระบบออนกริด 10กิโลวัตต์ + ขออนุญาติขายไฟที่ผลิตได้จากเเผงโซล่าเซลล์ให้การไฟฟ้า