สมาร์ทฟาร์ม เเปลงถั่วเเระ เชียงดาว

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาร์ทฟาร์ม เเปลงถั่วเเระ เชียงดาว
จากพื้นที่สวนทั้งหมด เริ่มทำเเปลงปลูกถั่วเเระโดยใช้ระบบ AgroX เข้ามาเก็บข้อมูล
สภาพอกาศ

ควมชื้นในดิน

ฐานข้อมูล